Skip to content

Veiligheid op school

Veiligheid op school

Zoeken

We streven naar een school waar al onze leerlingen en personeelsleden op een prettige manier met elkaar omgaan en iedereen zich geborgen en veilig voelt. In alle leerjaren wordt – onder andere in de mentorlessen – aandacht besteed aan kennis maken met elkaar, leren elkaar te respecteren en normale omgangsvormen te hanteren. 

We werken op school met de 10 gouden regels:

  1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
  2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
  3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
  4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie door op school Nederlands te spreken; we lossen problemen op door erover te praten.
  5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
  6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
  7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
  8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
  9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doet de school aangifte.
  10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

Positief en sociaal

Op het Vakcollege Helmond werken we vanuit een positief mensbeeld en een sociale grondhouding. Dit draagt bij aan een veilig leef- en werkklimaat binnen onze school. Jaarlijks onderzoekt de school of leerlingen zich veilig voelen op onze school. Ook vragen we ouders naar het welbevinden van hun kind op school. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u zien dat kinderen zich veilig voelen op onze school.

De manier waarop we ons onderwijs organiseren bepaalt of kinderen zich gezien en gehoord voelen. We onderhouden daarom veelvuldig contact met ouders en vragen ook ouders ons direct te informeren als er wat met hun kind aan de hand is. Ook op het gebied van een goed leer- en werkklimaat willen we zelf zijn wat we onze leerlingen voorhouden, namelijk ambitieus en steeds op zoek om het beste uit onszelf te halen. Daarmee vervullen wij een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen.

De school maakt gebruikt van een camerasysteem. De beelden kunnen uitsluitend bekeken worden door de teamleiders. Als er sprake is van een incident kan de teamleider besluiten een leerling en diens ouders de beelden te laten zien. Het bekijken van de beelden kan niet door ouders worden opgeëist. De afspraken over het camerasysteem zijn vastgelegd in het cameraprotocol van OMO Scholengroep Helmond.

Pesten

Informatie over ons beleid tegen pesten kunt u hier vinden.

Vertrouwenspersonen

Elke leerling die bedreigd, gediscrimineerd, gepest wordt of last heeft van opdringerig, gewelddadig of ongewenst seksueel gedrag van een medeleerling of personeelslid kan een beroep doen op de schoolvertrouwenspersoon.

De eerste stap blijft natuurlijk die naar de mentor. Kan, durft, of wil een leerling dat liever niet dan is rechtstreeks contact met de schoolvertrouwenspersoon mogelijk. Die zal het probleem altijd serieus nemen, gaat er vertrouwelijk mee om en zorgt voor bemiddeling of verwijzing naar bijvoorbeeld de klachtencommissie of een extern vertrouwenspersoon, altijd in samenspraak met de melder.

Het Vakcollege Helmond heeft twee vertrouwenspersonen:

Mevrouw Sindy Pfeiffer
De heer Eric Neilen

Veiligheidsplan

Elke school heeft een bedrijfsnoodplan, zo ook onze school. Hierin staat beschreven hoe er gehandeld dient te worden in het geval van een calamiteit. Elk jaar vind er minimaal 1 ontruimingsoefening plaats waarbij de gehele school ontruimt wordt. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers weten wat zij moeten doen in het geval het ontruimingssignaal gaat. Daarnaast komt het bedrijfshulpverleningsteam (bhv-team) elk jaar meerdere malen bijeen.

Voor vragen rondom veiligheid kunt u contact opnemen met de veiligheidscoördinator, de heer G. Luttikhold.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.