Skip to content

Toetsbeleid

Toetsbeleid

Zoeken

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing. In het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD voor leerjaar 1 én PTD voor leerjaar 2) en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA leerjaar 3 en 4 gecombineerd) leggen de vaksecties respectievelijk hun toetsprogramma / schoolexamenprogramma vast. Hierbij is het belangrijk dat er voor de verschillende vakken eenzelfde indeling en weging van de resultaten is, waardoor eenduidigheid ontstaat en cijfers beter op hun waarde kunnen worden beoordeeld. Daarnaast moeten er sluitende regels en procedures bij de toetsing worden opgesteld.

Algemene richtlijnen:

 • Toetsen / schoolexamens worden opgesteld en genormeerd door de vaksecties.
 • De vaksecties zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit (inhoud, afname en beoordeling) van de toetsen. Voor de schoolexamens geldt dat deze onder eindverantwoordelijkheid van de examencommissie vallen.
 • Toetsen worden afgenomen volgens de regels die staan vermeld in het Toetsreglement (leerjaar 1 en 2) en het Examenreglement (leerjaar 3 en 4) van het Vakcollege Helmond.
 • Binnen de vaksecties worden per leerweg dezelfde toetsen en normeringen gehanteerd.
 • Toetsen worden met de leerlingen nabesproken en ter inzage gegeven nadat alle leerlingen deze hebben afgelegd.
 • Voor alle algemene vakken geldt dat er in de loop van leerjaar 3 en 4 toetsdagen worden gepland waarin periodetoetsen, die een groter deel van de leerstof bestrijken, worden afgenomen.
 • Voor de periodetoetsen moet de samenstelling van de opgaven “RTTI-proof” zijn. Volgens een door de vaksectie vooraf opgesteld schema, waarin de verhouding RTTI wordt aangegeven voor het betreffende leerjaar, worden de toetsopgaven verdeeld over de categorieën: Reproductievragen / Toepassingsvragen 1 / Toepassingsvragen 2 / Inzichtvragen.
 • De periodetoetsen worden opgesteld / ingericht volgens een vastgesteld format. Bij deze opzet / lay-out wordt uitgegaan van de indeling die wordt gehanteerd bij de centraal schriftelijke examens (incl. lettertype Arial en lettergrootte 12).
 • Na iedere periodeafsluiting worden tijdens de rapportvergadering de PTD’s en PTA’s gecontroleerd. Gekeken wordt of alle cijfers voor die periode zijn ingevuld. Leerlingen die toetsen hebben gemist krijgen gelegenheid deze in te halen.

Toetsreglement voor periodetoetsen onderbouw / bovenbouw
Afspraken en regels voor een goed verloop van de toetsdagen in de onder- en bovenbouw.

Gang van zaken

 • De leerlingen maken de toetsen onder toezicht van een surveillant. De surveillant maakt per toets een proces-verbaal op: wie is aanwezig / afwezig, aanvangstijd van de toets, inlevertijd per leerling, bijzonderheden. Een standaardformulier voor het opstellen van het proces-verbaal wordt voor aanvang van de toets aan de surveillant uitgereikt.
 • Bij een toets die begint met een luistertoets of snelheidstoets is het voor een leerling die te laat komt, in verband met de aard van deze toetsen, niet eerder mogelijk het lokaal binnen te gaan dan op de aanwijzing van de toezichthouder. Bij de andere toetsen geldt dat een kandidaat die te laat komt, tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets wordt toegelaten. De zittingsduur eindigt voor deze leerling op het vastgestelde tijdstip.
 • Het is verboden om andere dan de toegestane hulpmiddelen mee te nemen in het lokaal (denk hierbij aan mp3-speler en mobiele telefoon).
 • Het werk mag niet met potlood worden gemaakt. Deze bepaling is niet van toepassing op tekeningen.
 • Tijdens het uitdelen van de opgaven en tijdens de gehele zittingsduur van de toets dient er rust in het lokaal te zijn.
 • Zonder toestemming van de surveillant mag een leerling zich gedurende de toets niet verwijderen uit de het klaslokaal.
 • Aan het einde van de toets blijven de leerlingen zitten, totdat de surveillant het sein geeft om te vertrekken.

Onregelmatigheden

 • Onder een onregelmatigheid van een leerling wordt verstaan:
  • het zonder geldige reden afwezig zijn, dan wel te laat (na 30 minuten!) aanwezig zijn bij een toets;
  • enige andere onregelmatigheid, die naar eisen van redelijkheid en billijkheid, een goede orde van de toets verstoort.
 • Indien een leerling zich ten aanzien van enig deel van de toets aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de teamleider onderbouw / examensecretaris voor de bovenbouw maatregelen nemen.
 • De maatregelen die, al dan niet in combinatie, genomen kunnen worden, zijn:
  • het toekennen van het cijfer 1 voor een toets;
  • een punt of punten in mindering brengen;
  • het ontzeggen van deelname of verdere deelneming aan de toetsen;
  • het ongeldig verklaren van één of meer reeds afgenomen toetsen.
 • Indien de onregelmatigheid pas na afloop van de toetsen wordt ontdekt, kan de teamleider / examensecretaris de toets ongeldig verklaren. In voorkomende gevallen kan bepaald worden dat de toets slechts geldig is na een hernieuwde afname in de door de teamleider / examensecretaris aan te wijzen onderdelen en op de door hem te bepalen wijze.

Absentie

 • Indien een leerling door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een toets bij te wonen, dan moet dit schriftelijk vóór of telefonisch op de dag van de toets vóór aanvang van de toets door zijn ouder(s) / verzorger(s) gemeld worden.
 • Een leerling die in gebreke blijft de eerder genoemde verklaring in te leveren, wordt geacht niet reglementair afwezig geweest te zijn.
 • Indien een leerling op grond van niet-reglementaire afwezigheid een toets niet heeft afgelegd neemt de teamleider / examensecretaris maatregelen.

Aanvullende opmerkingen

 • Voor periodetoetsen, proefwerken en (schriftelijke ) overhoring in de bovenbouw geldt in alle gevallen, naast de eerder genoemde regels, het examenreglement dat de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van leerjaar 3 samen met het PTA krijgen uitgereikt.
 • Voor een goed verloop van de toetsing en registratie van de resultaten blijven de afspraken die staan vermeld in het Toetskader onderbouw / bovenbouw 2017/2018, samen met genoemde regels, van kracht.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.