Skip to content

Overgangsnormen

Overgangsnormen

Zoeken

Bij de toelating tot het Vakcollege bieden we onze leerlingen een plaats in de leerweg waarvan wij als school verwachten dat zij die aankunnen. Dit betekent dat de leerlingen redelijke tot goede cijfers kunnen halen. Lukt dit niet dan wordt gezocht naar mogelijke oorzaken en naar passende oplossingen. De overgangsnormenzijn hierbij een belangrijk instrument. Op het Vakcollege worden de rapportcijfers op het eerste en tweede rapport op 1 decimaal afgerond. Aan het einde van het jaar worden de cijfers afgerond op hele getallen.

Overgangsnormen klas 1 en 2

Hieronder vind je de criteria waaraan onze leerlingen moeten voldoen om bevorderd te worden naar het volgende leerjaar. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 2 of 3 als:

 1. Voor het vak Nederlands minimaal een 5 wordt behaald;
 2. Voor alle vakken eindcijfers zijn behaald van 6 of hoger, óf
  voor ten hoogste één van de vakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, óf
  er is maximaal twee keer een 5 die gecompenseerd worden door één 7, óf
  er is maximaal één 4 die gecompenseerd wordt door één 7;
 3. Het gemiddelde van de sectorvakken samen is minimaal 5,5. Deze vakken zijn:
  1. Z&W: biologie en zorg en welzijn
  2. E&O: economie en economie & ondernemen
  3. Techniek: natuurscheikunde en techniek

Voor een leerling die niet voldoet aan deze criteria geldt het volgende:
Als een leerling niet voldoet aan 1 criterium, wordt de leerling door het docententeam besproken tijdens de rapportvergadering. Bevordering blijft mogelijk maar dit wordt beslist door het docententeam.

Indien een leerling niet voldoet aan 2 criteria blijft de leerling zitten of wordt bevorderd naar een hoger leerjaar in een lager niveau of wordt doorverwezen naar een andere school. Dit wordt beslist door het docententeam tijdens de rapportvergadering.

Een leerling kan bevorderd worden naar een hogere leerweg:
Als het tweede rapport een gemiddelde heeft van minimaal een 8. Als tijdens het hele derde trimester in alle vakken op het hogere niveau getoetst wordt. Het gemiddelde cijfer per vak moet op het hogere niveau minimaal een 6 zijn.

Overgangsnormen van klas 3 naar 4

We zetten ons in voor een doorlopende leerlijn. Bij de overgang wordt gekeken naar de resultaten voor de examenvakken.

Een leerling wordt bevorderd als:
De leerling op basis van de rapportcijfers voor de examenvakken geslaagd zou zijn. Zie zak- /slaagregeling klas 4.

Als een leerling niet voldoet aan de overgangscriteria:
Er wordt in de docentenvergadering een beslissing genomen voor een van de volgende mogelijkheden:

a) doubleren (al of niet op hetzelfde niveau)
b) bevorderen naar een volgend leerjaar op een lager niveau
c) verwijzen naar een ander type onderwijs/opleiding

Een leerling kan bevorderd worden naar een hogere leerweg:
Als het tweede rapport een gemiddelde heeft van minimaal een 8 en
als tijdens het hele derde trimester in alle vakken op het hogere niveau getoetst wordt. Het gemiddelde cijfer per vak moet op het hogere niveau minimaal een 6 zijn.

Zak-/slaagregeling klas 4

Hier vind je de slagingsvoorwaarden voor het eindexamen vmbo 2019-2020:

De kandidaat die het eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien:

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is;
b. hij voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en de rekentoets heeft afgelegd (afgeschaft per 01-01-2020; benodigde wetswijziging wordt per die datum toegepast met terugwerkende kracht tot 01-08-2019).
c. hij onverminderd onderdeel b:
1.voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
2.voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of
3.voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald;
d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het derde of vierde lid, lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald;
e. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; en
4. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de basis-beroepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg het gemiddelde van de eindcijfers van alle beroepsgerichte keuzevakken aangemerkt als het eindcijfer van één vak.

De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden is afgewezen. Wel is er de mogelijkheid tot één herkansing.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.