Skip to content

Schoolregels

Schoolregels

Zoeken

Elke dag gaan er in en om ons schoolgebouw veel mensen met elkaar om. Daarvoor zijn regels nodig. Regels zijn echter nooit voldoende. Wij verwachten daarom dat iedereen meewerkt aan een prettige sfeer op school en mede zorgt voor het bewaren van orde en netheid in en rond de school. De regels die voor iedere locatie afzonderlijk gelden, worden aan het begin van het schooljaar aan iedere leerling uitgereikt.

Lessen
Leerlingen van onze school dienen elke dag beschikbaar te zijn voor het volgen van lessen en les- vervangende activiteiten van 08.00 tot 16.00 uur. Het voorgaande betekent dat leerlingen bij het aangaan van verplichtingen buiten school (sportclub, (bij)baan enz.) rekening moeten houden met deze tijden. Leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen, de voorgeschreven materialen en boeken bij zich te hebben en het huiswerk in orde te hebben. Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort, kan verplicht worden de les te verlaten. Bij verwijdering volgt de leerling de op de verwijderingsbrief aangegeven procedure. In klas 1 en 2 wordt gewerkt met ondersteuningslessen. Tijdens deze lessen kunnen de leerlingen hun huiswerk maken, zodat ze thuis nagenoeg geen schoolwerk hebben. Tevens worden de ondersteuningslessen gebruikt om leerlingen in één of meerdere vakken te helpen bij hun studie.

Computers in de les en de mediatheek
Om met de computersystemen van de school te mogen werken stemmen leerlingen in met de gebruikersvoorwaarden. Bij het niet naleven van deze afspraken kan de school de leerling voor een bepaalde tijd het gebruik van de computer verbieden. Het is niet toegestaan om:te chatten; grote bestanden (zoals plaatjes, filmpjes, muziek) te downloaden/op te slaan of te verzenden; kwetsende (racistisch, seksistisch, vernederend) onnodige en/of onnodig veel teksten te verzenden, te pesten; internet te gebruiken voor niet-onderwijskundige doelen; aangegeven verboden sites te bezoeken.

Laptops, mobiele telefoons en tablets
Het is niet toegestaan opname apparatuur voor beeld en geluid te gebruiken tijdens de lessen en in de openbare ruimtes van de school. De enige uitzondering is dat de docent dit middel inzet voor onderwijskundige doelstellingen.
We adviseren de mobieltjes in de locker te bewaren tijden de lessen. Ondanks alle inspanningen van school om een veilig beleid te voeren, blijft de leerling verantwoordelijk voor zijn telefoon.

Als een leerling daar niet voor kiest dan gelden de volgende afspraken:

 • Bij binnenkomst in de les worden de telefoons in de telefoontas gedaan.
 • Elke leerling heeft volgens de leerlingenlijst overal hetzelfde nummer.
 • De telefoon in de telefoontas is uit/ oortjes zitten bij de leerling in de tas.
 • Telefoons worden pas aan het einde van de les uit de telefoontas gehaald. Uitzondering: de docent staat gebruik van de telefoon toe voor lesdoeleinden. Daarna gaan ze meteen terug in de telefoontas.
 • De docent houdt bij het inleveren en weer meenemen, toezicht op de tas.
 • In de pauzes mag de leerling de telefoon gebruiken maar mag: niet bellen, geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen maken.

Consequenties bij het niet naleven van de afspraken:

 • Telefoon wordt bij de docent ingeleverd. Docent geeft de telefoon af bij het verzuimloket waar de leerling deze aan het einde van zijn lesdag weer op kan halen. Verzuimloket maakt notitie in Magister.
 • Bij herhaling moet de leerling de telefoon 2 opeenvolgende dagen bij de start van de dag inleveren bij het verzuimloket en aan het einde van zijn lesdag weer ophalen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld door de mensen van het verzuimloket.
 • Na 3x inname stelt het verzuimloket de mentor op de hoogte. Deze neemt contact op met de ouders.

Consequenties bij ernstig misbruik (opnames of foto’s maken en/of verspreiden):

 • Telefoon wordt ingeleverd bij de teamleider.
 • Vervolgens worden ouders op school uitgenodigd. Tijdens dit gesprek wordt de telefoon terug gegeven aan de ouders.

Lessen lichamelijke oefening
Voor de les kleedt de leerling zich om in de kleedkamers, dus niet thuis. Dagelijkse kleding wordt opgehangen aan de haken in de kleedlokalen. I.v.m. blessuregevaar voor de leerling zelf of voor anderen moeten sieraden opgeborgen worden in de locker. Bij de LO-lessen dragen de leerlingen altijd een sportbroek, kort of lang en een wit T-shirt zonder opdruk. De zaalsportschoenen mogen niet buiten gedragen worden. Bij langdurige blessures of ziekte wordt de schoolarts ingeschakeld. Bij lichte blessures dienen ouders de docent schriftelijk mede te delen waarom niet aan de les kan worden deelgenomen.

Afdelingsregels Zorg & Welzijn
Op de afdeling moeten platte, dichte schoenen gedragen worden. Tijdens de kookopdrachten is een schort verplicht. Op de afdeling draagt elke leerling het T-shirt met de kleur die hoort bij het betreffende werkveld. Het Vakcollege Helmond heeft een overeenkomst met Winkel waardoor dit pakket goedkoop aangeboden kan worden. Ouders bestellen zelf de bovengenoemde kleding bij dit bedrijf. Leerlingen mogen op de afdeling een hoofddoek dragen, maar moeten deze afdoen als de opdracht dit verplicht. Leerlingen die vanwege hun geloof hier bezwaar tegen hebben, kunnen de opdracht in overleg met de docent na lestijd uitvoeren. 

Afdelingsregels Techniek
Leerlingen zijn verplicht een overall en werkschoenen te dragen. De school heeft een overeenkomst met Van der Winkel voor goedkope levering van deze kleding. De werkbroek en het T-shirt (die voor alle leerlingen verplicht zijn) dienen in ieder geval bij Van der Winkel aangeschaft te worden zodat er uniformiteit is op de afdeling. Ouders gaan zelf met hun kind naar Van der Winkel om te passen en daar af te rekenen. Ouders zijn vrij de werkschoenen ergens anders aan te schaffen. Bij het werken aan de machines is het dragen van een veiligheidsbril verplicht. Deze wordt samen met het eventueel benodigde gereedschap door ouders aangeschaft. Het overige, door school geleverde gereedschap, blijft eigendom van school. 

Kleding
Kleding op school is anders dan kleding in de vrije tijd. Dit betekent dat de kleding niet aanstootgevend mag zijn, b.v. een diep uitgesneden decolleté, te korte naveltruitjes, te korte rokken of te laag hangende broeken. Bij twijfel beslist de schoolleiding, deze neemt contact op met de ouders en indien nodig wordt de leerling naar huis gestuurd om zich om te kleden. De leerling mag geen hoofddeksel dragen in het gebouw, tenzij hiervoor om speciale redenen schriftelijk bij de schoolleiding ontheffing is aangevraagd door ouders/verzorgers en dit door de schoolleiding schriftelijk is verleend.

Eten en Drinken
Snoepen, kauwgom, eten en drinken is in het hele gebouw verboden. Alleen in de aula en buiten mag tijdens de pauzes worden gegeten en gedronken. De vervuiling van gebouw en terrein is een voortdurende zorg voor iedereen. Gooi papier, schillen, plastic zakken, plastic bekers e.d. in de daarvoor bestemde prullenbakken of afvalbakken. We zijn een gezonde school. Roken, en het gebruik van alcoholische drank, energydrank en drugs is verboden. Het eten uit grootverpakkingen is niet toegestaan.

Fietsen en bromfietsen
Deze worden op de afgesproken plaatsen gestald en afgesloten. Leerlingen mogen tijdens de pauzes niet in de fietsenstalling komen. Fietsen of bromfietsen die buiten de stalling geplaatst zijn, worden weggehaald en kunnen pas om 16.00 uur worden opgehaald. Jassen, helmen e.d. worden in de locker opgeborgen.

Eigendommen
Iedereen gaat met zorg en voorzichtigheid om met de eigendommen van anderen en dus ook met die van de school. Bij vernieling volgt een straf en wordt een beroep gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van ouders/verzorgers. Bij diefstal vraagt de schoolleiding de ouders/verzorgers van de benadeelde aangifte te doen bij de politie. Voorkomen is altijd beter, dus geen waardevolle spullen meenemen en geld altijd bij je houden, niet in jassen of tassen.

Lockers
Elke leerling heeft de beschikking over een locker om persoonlijke bezittingen in te bewaren waardoor de leerlingen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun spullen. Het gebruik van de locker is verplicht Bij schade of diefstal adviseert de school aangifte te doen bij de politie. Eventuele schade kan alleen worden verhaald op de dader; de school treedt hierin niet op als tussenpersoon. De schoolleiding heeft te allen tijde het recht lockers te openen. Bij verlies van de lockersleutel moet er en nieuwe sleutel (€5) gekocht worden via de receptie.

Aansprakelijkheid
De school is op generlei wijze aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het niet naleven van de regels rondom de lessen en het schoolgebouw.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.