Medezeggenschapsraad
De MedezeggenschapsRaad (MR) bestaat uit 20 leden: 10 personeelsleden en 10 ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen.

De OMO Scholengroep Helmond bestaat uit vier deelscholen:

  • Carolus Borromeus College
  • Dr.-Knippenbergcollege
  • Vakcollege Helmond
  • Praktijkschool Helmond

Elke deelschool heeft een afvaardiging naar omvang van de deelschool binnen OMO Scholengroep Helmond. De MR is de formele gesprekspartner van de rector. De MR houdt zich uitsluitend bezig met deelschool-overstijgende zaken.

Enkele zaken die in de MR worden besproken: huisvesting, aannamebeleid, arbobeleid, financiën.

Verder komen alle onderwerpen, die in de Deelraad Medezeggenschapsraad (DMR) besproken zijn, ook aan de orde. De MR is het wettelijk orgaan van OMO Scholengroep Helmond. Zij verleent aan de rector instemming of advies als het gaat over (deel)schoolse zaken.

De vergaderdata voor dit schooljaar vindt u in de jaarplanning op de schoolportal, alleen toegankelijk voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel.

Iedere deelschool heeft een eigen Deel Medezeggenschapsraad (DMR). De DMR is de formele gesprekspartner van de directie. Dit orgaan houdt zich bezig met deelschool-specifieke zaken. Daarnaast vervult de DMR een adviserende rol richting de Medezeggenschapsraad (MR) van de OMO scholengroep Helmond.

Enkele zaken die in de DMR worden besproken: jaarplanning, leerlingenvoorzieningen, veiligheid op school, formatieplan (inzet personeel), lesrooster, schooltijden e.d.

De DMR heeft een afvaardiging binnen de MR van de OMO Scholengroep Helmond. De leden nemen besluiten, adviseren en denken mee aangaande zaken die het Vakcollege Helmond aangaan. De DMR bestaat uit onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. De directeur of een directielid is elke vergadering aanwezig en vertegenwoordigt de schoolleiding.

De vergaderdata van de DMR van dit schooljaar vindt u in de jaarplanning op de schoolportal, alleen toegankelijk voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel.