Leerlingenraad

Aan het Vakcollege Helmond is een leerlingenraad verbonden. Leerlingen kunnen via deze raad advies uitbrengen aan de schoolleiding of de medezeggenschapsraad, met name over aangelegenheden die leerlingen in het bijzonder aangaan. De raad heeft tot taak het contact tussen school en leerlingen te bevorderen, begrip voor elkaar te creëren en de sfeer zo prettig mogelijk te maken. Ten slotte helpt de leerlingenraad bij het organiseren van activiteiten. De rechten en plichten van de leerlingen staan omschreven in het leerlingenstatuut Vakcollege Helmond.