Ouderbijdrage

Het OMO-beleid Ouderbijdrage kent twee categorieën. Onderstaand zijn deze categorieën omschreven, inclusief een niet limitatieve opsomming van specifieke materialen en diensten.

Categorie 1:
Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en diensten door scholen kosteloos aan ouders te verstrekken:
  • Lesmateriaal: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s / dvd’s en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.
  • Verbruiksmateriaal zoals proefwerkpapier, verf, hout, tekenpapier, eenvoudige gereedschappen.
  • Diensten: activiteiten en diensten die het collectieve belang van de school dienen en/of als algemene voorziening gelden zoals mediatheek, leeszaal, zorgstructuur, computers, leerlingenraad, diploma-uitreiking, viering, introductie, sportdag.
Categorie 2:
Lesmateriaal en diensten door scholen tegen betaling aan ouders te verstrekken: ouderbijdrage voor noodzakelijke schoolkosten en facturering van geleverde diensten:
  • Lesmateriaal: materiaal dat ouders op verzoek van school aanschaffen, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief en noodzakelijk voor het volgen van onderwijs. In deze categorie valt materiaal dat persoonsgebonden is, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of jaren meegaat zoals agenda, atlas, woordenboek, multomappen, gereedschap, rekenmachine, sportkleding, materiaal studie- en beroepskeuze.
  • Diensten: educatieve excursies, culturele activiteiten en andere diensten, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt. Voor deze activiteiten geldt dat in alle gevallen de school een vervangend programma tijdens de normale lestijd als alternatief moet bieden in het geval de ouder/verzorger beslist hiervoor niet te betalen. Diensten die niet essentieel zijn vanuit onderwijskundig perspectief, zoals borg opbergkastjes bepaalde activiteiten/festiviteiten, worden gefactureerd als geleverde dienst vanuit het principe ‘de gebruiker betaalt’.
Hoogte ouderbijdrage
Dit is een vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar is het bedrag vastgesteld op € 26,00. Op school organiseren wij buitenschoolse activiteiten en leveren diensten. Deze activiteiten en diensten leveren een belangrijke bijdrage de dienstverlening aan de leerlingen en/of aan de sfeer op school. Het niet of slechts gedeeltelijk betalen van deze schoolbijdrage brengt met zich mee, dat de school zich genoodzaakt ziet de betrokken leerling van het gebruik van deze extra voorziening of van deelname aan de extra activiteit uit te sluiten.
De ouderraad en de (deel-)medezeggenschapsraad van het Vakcollege Helmond, waarin ouders vertegenwoordigd zijn, hebben ingestemd met deze ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt om de kosten van de organisatie te dekken. Het gaat in deze om onder andere de volgende activiteiten: introductiedag voor alle leerjaren, Sinterklaasviering, Kerstviering, activiteitenweek, sportdag, sportactiviteiten buiten school en het feest na de diploma-uitreiking.