Overgangsnormen
Bij de toelating tot het Vakcollege bieden we onze leerlingen een plaats in de 
leerwegen sector waarvan wij als school verwachten dat zij die aankunnen. Dit betekent dat de leerlingen redelijke tot goede cijfers kunnen halen. Lukt dit niet dan wordt gezocht naar mogelijke oorzaken en naar passende oplossingen. De overgangsnormenzijn hierbij een belangrijk instrument. Op het Vakcollege worden de rapportcijfers op het eerste en tweede rapport op 1 decimaal afgerond. Aan het einde van het jaar worden de cijfers afgerond op hele getallen.
Overgangsnormen klas 1 en 2
Hieronder vind je de criteria waaraan onze leerlingen moeten voldoen om bevorderd te worden naar het volgende leerjaar. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 2 of 3 als
 1. Voor het vak Nederlands minimaal een 5 wordt behaald;
 2. Voor alle vakken eindcijfers zijn behaald van 6 of hoger, óf
  voor ten hoogste één van de vakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, óf
  er is maximaal twee keer een 5 die gecompenseerd worden door één 7, óf
  er is maximaal één 4 die gecompenseerd wordt door één 7;
 3. Het gemiddelde van de sectorvakken samen is minimaal 5,5. Deze vakken zijn:
  a) Z&W: biologie en zorg en welzijn 
  b) E&O: economie en economie & ondernemen
  c) Techniek: natuurscheikunde en techniek

Voor een leerling die niet voldoet aan deze criteria geldt het volgende:  
Als een leerling niet voldoet aan 1 criterium, wordt de leerling door het docententeam besproken tijdens de rapportvergadering. Bevordering blijft mogelijk maar dit wordt beslist door het docententeam.

Indien een leerling niet voldoet aan 2 criteria blijft de leerling zitten of wordt bevorderd naar een hoger leerjaar in een lager niveau of wordt doorverwezen naar een andere school. Dit wordt beslist door het docententeam tijdens de rapportvergadering.

Een leerling kan bevorderd worden naar een hogere leerweg: 
Als het tweede rapport een gemiddelde heeft van minimaal een 8. Als tijdens het hele derde trimester in alle vakken op het hogere niveau getoetst wordt.  Het gemiddelde cijfer per vak moet op het hogere niveau minimaal een 6 zijn. 

Overgangsnormen van klas 3 naar klas 4
We zetten ons in voor een doorlopende leerlijn. Bij de overgang wordt gekeken naar de resultaten voor de examenvakken. 

Een leerling wordt bevorderd als: 

De leerling op basis van de rapportcijfers voor de examenvakken geslaagd zou zijn.
Zie zak- /slaagregeling klas 4.

Als een leerling niet voldoet aan de overgangscriteria: 
Er wordt in de docentenvergadering een beslissing genomen voor een van de volgende mogelijkheden:

a) doubleren (al of niet op hetzelfde niveau)
b) bevorderen naar een volgend leerjaar op een lager niveau
c) verwijzen naar een ander type onderwijs/opleiding

Een leerling kan bevorderd worden naar een hogere leerweg:
Als het tweede rapport een gemiddelde heeft van minimaal een 8 en
als tijdens het hele derde trimester in alle vakken op het hogere niveau getoetst wordt.  Het gemiddelde cijfer per vak moet op het hogere niveau minimaal een 6 zijn.

Zak-/slaagregeling klas 4
Hier vind je de slagingsvoorwaarden voor het eindexamen vmbo 2018:
 1. De rekentoets VO 2F moet gemaakt zijn. Het resultaat van deze toets telt voor het examen 2018 niet mee in de zak-/slaagregeling.
 2. Voor lichamelijke opvoeding en het kunstvak ckv moet een “voldoende” of “goed” behaald zijn
 3. De gemiddelde score voor het centraal examen moet minimaal 5,5 zijn (de zogenaamde CE-eis)
 4. Voor het vak Nederlands moet een 5 of hoger worden behaald
 5. De eindcijfers (gemiddelde van SE- en CE-cijfer) moeten voldoen aan de volgende eisen:
  voor al de examenvakken zijn eindcijfers behaald van 6 of hoger, óf
  voor ten hoogste één van de examenvakken is het eindcijfer 5 behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger, óf
  voor ten hoogste één van de examenvakken is het eindcijfer 4 behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger, óf
  voor twee van de examenvakken is het eindcijfer 5 behaald en voor de overige examen-vakken een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger

Bij de vernieuwde examenprogramma’s die vanaf 2018 geëxamineerd worden geldt dat het profielvak en de combinatie van de keuzevakken als twee aparte cijfers tellen.

De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden is afgewezen. Wel is er de mogelijkheid tot één herkansing.