Schooltypen
Wij besteden veel tijd en zorg aan het plaatsen en begeleiden van leerlingen op het voor hen passende niveau. 

Het Vakcollege biedt de volgende leerwegen:

Basisberoepsgerichte leerweg: praktijkgerichte invulling van vakken.
Kaderberoepsgerichte leerweg: praktijkgerichte en theoretische invulling van de vakken.

In overgangsvergaderingen wordt beoordeeld of een leerling op de leerweg van het juiste niveau zit. De school bepaalt in elk leerjaar hoe de klassen worden samengesteld. In dezelfde klas krijgen onze leerlingen in het algemeen dezelfde vakken en leerstof, op hetzelfde niveau. 

Iedere leerling is anders. Iedereen gedraagt zich anders en leert anders. Daarom houden wij zo veel mogelijk rekening met ieders mogelijkheden en beperkingen. Wij zijn erop gericht leerlingen succeservaringen op te laten doen. Soms blijkt dat de basis- of kader-beroepsgerichte leerweg niet het juiste niveau is voor een leerling. In overleg met de ouders zetten wij ons dan in voor een goede doorstroom, bijvoorbeeld door contact te leggen met een van de collega-scholen binnen de OMO Scholengroep. Dit kan de Praktijkschool of een van de mavoscholen zijn. Omdat het Vakcollege deel uit maakt van de OMO Scholengroep Helmond is een plaats op een van deze mavoscholen dan gegarandeerd. Opstromen naar de mavo behoort zeker tot de mogelijkheden; omdat wij samenwerken kunnen leerlingen uit klas 1 makkelijk instromen bij klas twee van het Dr.-Knippenbergcollege.