Samenwerkingsverband

Het Vakcollege Helmond maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs SWV Helmond-Peelland VO. Het samenwerkingsverband is in februari 2013 statutair opgericht en heeft de wet passend onderwijs een jaar eerder ingevoerd dan de landelijke invoering. In het ondersteuningsplan 2014-2015 staan de doelstellingen van SWV Helmond-Peelland VO beschreven. Deze staat op de website van het Samenwerkingsverband met daar bij het addendum van 2016 en 2017. Er is ook een korte versie van het ondersteuningsplan, speciaal voor ouders. 


Belangrijk is dat er een accentverschuiving ontstaat: niet de zorg voor leerlingen maar de ondersteuning van deze leerlingen met bijzondere hulpvragen om onderwijs te volgen staat centraal. 

Het samenwerkingsverband is voor de scholen ondersteunend bij:
  • De uitvoering van de zorgplicht om voor ieder kind binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te zoeken.
  • Het verminderen van de toestroom naar het speciaal onderwijs.
  • De uitvoering van de landelijke bezuinigingsoperatie.

Het samenwerkingsverband beslist over:

  • Het verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
  • Het toewijzen van een arrangement voor het volgen van het onderwijs in een school voor voortgezet onderwijs (VO).
  • Het toekennen van LWOO gelden.

Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de website van het SWV Helmond-Peelland VO.