Passend onderwijs
Het individueel handelingsplan:
Beschrijft hoe een eventuele leerachterstand wordt weggewerkt. Bij een beperkte achterstand zal de vakdocent samen met de leerling aan de slag gaan, in de reguliere lessen en in eventuele ondersteuningslessen. Is de leerachterstand hiervoor te groot dan kan de remedial teacher extra ondersteuning bieden. 

Extra hulp: 
In de onderbouw worden leerlingen, waarvan duidelijk is dat zij extra hulp nodig hebben, geholpen op tijden die daarvoor in het rooster zijn opgenomen. In de bovenbouw wordt deze extra hulp ook geboden en kan verplicht worden opgelegd.

De schakelklas:
Is een klas voor leerlingen die het advies bb-lwoo of pro gekregen hebben. Ze kunnen uitsluitend vanuit de toelatingscommissie in de schakelklas geplaatst worden. Leerkrachten van het basisonderwijs kunnen aangeven dat ze denken dat leerlingen binnen de schakelklas passen. Door middel van het lwoo/pro onderzoek wordt duidelijk of een leerling past in de schakelklas. De leerlingen in deze klas krijgen extra ondersteuning bij taallessen en lessen rekenen/ wiskunde. In de laatste periode van leerjaar 1 wordt bepaald of de leerling doorstart binnen het Vakcollege Helmond of de schoolloopbaan vervolgt op de Praktijkschool Helmond

Syntheseklas: 
Met de komst van passend onderwijs zijn we in augustus 2014 op het Vakcollege Helmond  gestart met een syntheseklas. In deze klas worden 10 tot 12 leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte geplaatst die onder begeleiding binnen 2 jaar doorstromen in het reguliere onderwijs op het Vakcollege Helmond. Zij krijgen les van een beperkt aantal docenten die de leerlingen veel ondersteuning bieden. 

Met dit traject wil het Vakcollege Helmond ervoor zorgen dat er minder gebruik wordt gemaakt van plaatsen in het speciaal onderwijs. Deze voorziening valt binnen het Samenwerkingsverband Helmond - Peelland. Plaatsing in de syntheseklas moet aangevraagd worden bij de ACT.

Symbioseklas: 
VSO-school de Korenaer werkt samen met het Vakcollege Helmond. De samenwerking heeft tot doel de leerlingen van VSO de Korenaer in de gelegenheid te stellen een vmbo-diploma te halen. In het schooljaar 2017-2018 zal een aantal leerlingen, na overgang naar leerjaar 4, de beroepsgerichte lessen op het Vakcollege Helmond volgen. De theorievakken worden op hun eigen school aangeboden. Dit alles gebeurt volgens het programma van toetsing en afsluiting van het Vakcollege Helmond. Uiteindelijk zullen deze leerlingen hun opleiding op de Korenaer afronden met een diploma van het Vakcollege Helmond. 

Begeleiding en zorg:
Uitgangspunten
Bij begeleiding of leerlingenzorg gaat het Vakcollege Helmond uit van:
Passende hulp. Zo vroeg mogelijk, zo kort mogelijk, zo dichtbij mogelijk. Liever werken vanuit de preventie en voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.
Partnerschap met de ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) worden intensief betrokken bij en geïnformeerd over de begeleiding van hun kind. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een kind. 

De mentor 
De mentor is verantwoordelijk voor zijn klas en iedere leerling die daar deel van uitmaakt. Hij overlegt met de leerling, ouders en collega's en organiseert de basisondersteuning die een leerling nodig heeft. Hij houdt het pedagogisch-didactisch leerlingvolgsysteem bij en zorgt dat relevante informatie bij de betrokkenen bekend is. De mentor bespreekt de leerling met de zorgcoördinator en stelt een individueel handelingsplan op. De mentor is de contactpersoon binnen de school voor ouders en leerlingen. 

Zorgteam:
Zorgcoördinator 
De zorgcoördinatoren (mevrouw C. van Beers en mevrouw L. van der Velde) zijn verantwoordelijk voor het opzetten van alle ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt. Zij overleggen met de mentoren, teamleiders en alle interne en externe deskundigen en geven steun en leiding aan de basisondersteuning. 

Orthopedagoog 
De orthopedagoog (Mevrouw S. Klessens) is bekend met allerlei vormen van leer- en gedragsproblematiek en bevoegd om diagnosticerende toetsen af te nemen. De orthopedagoog is medeverantwoordelijk voor de toelating en begeleiding van leerlingen en overlegt regelmatig met alle personen die zich op school bezig houden met onderwijsondersteuning. Hierin heeft zij een adviserende en ondersteunende functie. 

Ambulant begeleider
De ambulant begeleider (Mevrouw S. Dijs) ondersteunt leerlingen op sociaal-emotioneel en gedragsmatig gebied. Dit gebeurt aan de hand van individuele gesprekken of middels coaching van docenten en mentoren. De ambulant begeleider is intensief betrokken bij passend onderwijs. 

Gezins- & Jongerencoach (LEV groep)
De G&J-coach (Mevrouw L. Lamp) is een opvoedondersteuner. Zij voert gesprekken met leerlingen en hun ouders waarbij de focus ligt op problematiek voortkomend uit de thuissituatie. Het doel hiervan is het gezin de instrumenten te geven om verantwoord zelfstandig verder te kunnen functioneren. Tevens heeft de G&J-coach de mogelijkheid om door te verwijzen naar gemeentelijke zorgaanbieders.